Lesreglement en kosten

Alle inschrijvingen lopen via Yourtennis (www.yourtennis.nl) ook staan daar de laatste voorwaarden en afspraken

 Lesreglement DTV De Donkelaar 

 
DTV De Donkelaar - Technische Commissie - E-mail: [email protected]

Algemene afspraken/voorwaarden

- Er kan alleen worden deelgenomen aan de lessen, indien men lid is van DTV De Donkelaar.   (alvorens men een inschrijfformulier voor het volgen van trainingen invult, dient men zich dus eerst als lid te hebben aangemeld en aan alle gevraagde formaliteiten te hebben voldaan.
- Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals op dit formulier omschreven en verklaart de deelnemer bekend te zijn, en akkoord te gaan, met het lesreglement en machtigt DTV de Donkelaar voor een automatische incasso.

- Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).
- Inschrijving verplicht tot betaling. Overeengekomen termijnen op het inschrijfformulier zullen worden geïnd. Er vindt geen restitutie van betaald lesgeld plaats.
- Heeft men een week voor aanvang van de lessen nog niets vernomen, dan is het gewenst contact op te nemen met de Technische Commissie of de website te raadplegen.
- In principe wordt zoveel mogelijk getracht deelnemers volgens hun voorkeur te plaatsen.
- Indien men inschrijft voor plaatsing in een groep van 8 personen en deze mogelijkheid is er niet dan wordt gekeken voor plaatsing in een groep met een andere groepsgrootte, bijvoorbeeld 4, 5, 6 of 7 personen, uiteraard worden de kosten dan hoger.
- Geeft men specifiek aan in een groep van 4 geplaatst te willen worden en wordt men in een   groep van 5, 6, 7 of 8 geplaatst, dan worden de kosten uiteraard lager.  
Bedenk, dat het voor de TC en trainersstaf een onmogelijke opdracht is om aan alle wensen   tegemoet te komen.
- Voor bovenstaande geldt dat de TC in samenspraak met de trainers de indeling bepaalt.
- Het is lang niet altijd mogelijk om groepen samen te stellen, welke volledig aan de wensen van de deelnemers voldoen. Dit is onder meer sterk afhankelijk van het aantal aangemelde deelnemers,
hun niveau en de beschikbaarheid van u als deelnemer.

Lesgelden
18+ leden:    (voor de jeugd onder 18 is er een alles-in-1 lidmaatschap)

Tennis:
Een tennisles cyclus bestaat in principe uit 16 lessen van 50 min.
De kosten per lesuur zijn € 55,- voor een cyclus 16x € 55,- =  € 880,- voor de hele groep.
De groep lessers bestaat uit meerdere deelnemers die vervolgens de kosten delen.
Stel dat je lest met een groep van 8 dan zijn de kosten € 880,- : 8 = € 110,- ( € 6,88 per les)
Als je lest met 4 personen is dat € 880,- : 4 = € 220,- (€ 13,75 per les)
- Bedragen worden in principe in 1 termijn geïnd in de loop van de lescyclus.  
(op verzoek kan in 2x betaald worden)
(Dit lesreglement kan v.w.b. de kosten achterlopen op de werkelijke kosten)

Padel:
Bij padel wordt er altijd aan een groep van 4 tegelijk les gegeven en is de cyclus 8 lessen.
De kosten voor 8 padellessen € 110,- behalve als er door omstandigheden toch een kleinere groep zou ontstaan dan moeten we de kosten delen door het aantal deelnemers. (€ 440,- :  ........  =  .......)
- Bedragen worden in principe in 1 termijn geïnd in de loop van de lescyclus.  
(op verzoek kan in 2x betaald worden)
(Dit lesreglement kan v.w.b. de kosten achterlopen op de werkelijke kosten)

Jeugd:
- Bedragen worden in 2 termijnen geïnd tegelijk met de contributie afhankelijk van het soort   lidmaatschap (basis, standaard of plus) Dit is normaliter in de 1ste week van januari en   halverwege het jaar.

Lestijd
- In een lesuur is inbegrepen een warming up/cooling down van 10 minuten naast het tennis    technisch lesgedeelte van 50 minuten.
- De lessen zullen zoveel mogelijk ingevuld worden naar de wensen van de cursist(en).
- Afhankelijk van niveau en samenstelling van de groep zal naast techniek ook aandacht   besteedt worden aan tactiek, conditie, mentaliteit en het spelen van wedstrijden en vormen   hiervan.

Afmelden/uitval van lessen
- Als deelnemer aan een lessencyclus heeft men een verantwoordelijkheid naar de collega cursisten, de trainer en club. Daarom vragen we de cursisten om zich tijdig af te melden bij de betreffende trainer in geval van plotselinge verhindering. Meestal is het prettig voor de trainer als men zelf een invaller regelt, bij voorkeur van gelijk niveau zodat er toch met hetzelfde aantal mensen verder gelest kan worden.
- Zelf verzuimde lessen door feest, ziekte e.d. worden niet ingehaald.
- In geval van blessure of andere omstandigheden waardoor de lessen niet gevolgd kunnen   worden, kan géén restitutie van het lesgeld gegeven worden.

- Indien lessen wegens weersomstandigheden uitvallen dan geldt:  

Voor de WINTERPERIODE

- bij uitval 1 of 2 lessen → altijd inhaal - bij uitval 3 of meer lessen → max. 3 inhaal  

Voor de ZOMERPERIODE (in de zomer vallen normaliter weinig geplande lessen uit)
- bij uitval 1 of 2 lessen → altijd inhaal
- bij uitval meer lessen → max. 2 inhaal
Dit gebeurt op een nader te bepalen dag en tijd en altijd in overleg met trainers en als nodig de Technische Commissie. Het is ook mogelijk middels theorielessen de les in het clubhuis te laten plaatsvinden.  

Telefoonnummers trainers: (zie de clubapp voor meest actuele nummers)
Thijs Gielis:    06-51371642
Koen Jennen: 06-20420027
Evy Vos:         06-52124799

- De eerste of tweede les zal door de trainer een Whatsapp-groep of belschema worden opgesteld waardoor snelle communicatie mogelijk is in het geval van ziekte van een van de   trainers of wanneer de banen onbespeelbaar geacht worden.

Aansprakelijkheid:
In het kader van de aansprakelijkheid van verenigingen en lesgevende is het van belang kennis te nemen van het volgende:
Iedere cursist accepteert met het invullen van het inschrijfformulier, met het ontvangen van dit reglement en starten van de lessen, de eigen en dus persoonlijke verantwoordelijkheid voor deelname en consequenties ervan, fysiek en materieel. Dit betekent, dat men zelf verantwoordelijk is voor de aangegeven “veiligheidsroute” door de trainers m.b.t. warming-up/cooling down, oefenen met de juiste grepen etc. Noch vereniging, noch trainer kan derhalve verantwoordelijk gesteld worden voor fysieke en materiële gevolgen mogelijk ontstaan door tennislessen.
Voor verdere vragen over trainingen kan men zich wenden tot de

Technische Commissie van DTV De Donkelaar via    [email protected]