Lesreglement en kosten

Alle inschrijvingen lopen via Yourtennis (www.yourtennis.nl) ook staan daar de laatste voorwaarden en afspraken

DTV De Donkelaar - Technische Commissie - E-mail: [email protected]


Algemene afspraken/voorwaarden

- Er kan alleen worden deelgenomen aan de lessen, indien men lid is van DTV de Donkelaar.
  (alvorens men een inschrijfformulier voor het volgen van trainingen invult, dient men zich dus
  eerst als lid te hebben aangemeld en aan alle gevraagde formaliteiten te hebben voldaan.
- Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals
  op dit formulier omschreven en verklaart de deelnemer bekend te zijn, en akkoord te gaan, met
  het lesreglement en machtigt DTV de Donkelaar voor een automatische incasso.
- Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).
- Inschrijving verplicht tot betaling. Overeengekomen termijnen op het inschrijfformulier zullen worden
  geïnd. Er vindt geen restitutie van betaald lesgeld plaats.
- Heeft men een week voor aanvang van de lessen nog niets vernomen, dan is het gewenst contact op
  te nemen met de Technische Commissie of de website te raadplegen.
- In principe wordt zoveel mogelijk getracht deelnemers volgens hun voorkeur te plaatsen.
- Indien men inschrijft voor plaatsing in een groep van 8 personen en deze mogelijkheid is er niet dan
  wordt gekeken voor plaatsing in een groep met een andere groepsgrootte, bijvoorbeeld 4, 5, 6 of 7
  personen, uiteraard worden de kosten dan hoger, we vragen hiervoor altijd vooraf jouw goedkeuring.
- Geeft men specifiek aan in een groep van 4 geplaatst te willen worden en wordt men in een groep 
  van 5, 6, 7 of 8 geplaatst, dan worden de kosten uiteraard lager. Ook dit wordt vooraf met jou  gecommuniceerd. 
  Bedenk, dat het voor de TC en trainersstaf een onmogelijke opdracht is om aan alle wensen tegemoet te komen.
- Voor bovenstaande geldt dat de TC in samenspraak met de trainers de indeling bepaalt.
- Het is lang niet altijd mogelijk om groepen samen te stellen, welke volledig aan de wensen van de
  deelnemers voldoen. Dit is onder meer sterk afhankelijk van het aantal aangemelde deelnemers, 
  hun niveau en de beschikbaarheid van u als deelnemer.
- De indeling is te zien in het programma Yourtennis 

Lesgelden

18+ leden:    (voor de jeugd onder 18 is er een alles-in-1 lidmaatschap)

Tennis:
Een tennisles cyclus bestaat in principe uit 16 lessen van  50 min.
De kosten per lesuur zijn € 50,- voor een cyclus 16x € 50,- =  € 800,- voor de hele groep.
De groep lessers bestaat uit meerdere deelnemers die vervolgens de kosten delen.
Stel dat je lest met een groep van 8 dan zijn de kosten € 800,- : 8 = € 100,- ( € 6,25 per les)
Als je lest met 4 personen is dat € 800,- : 4 = € 200,- (€ 12,50 per les)
- Bedragen worden in principe in 2 termijnen geïnd in de lesweken 4 en 10

Padel:
Bij padel wordt er alleen aan groepen van 4 tegelijk les gegeven en is de cyclus
niet 16 lessen maar 8 lessen. Derhalve zijn de kosten voor 8 padellessen € 100,-
behalve als er door omstandigheden toch een kleinere groep zou ontstaan dan moeten
we de kosten delen door het aantal deelnemers. (€ 400,- :  ........  =  .......)
- Bij padel worden de bedragen in 1 termijn geïnd. 

JEUGD:

- Bedragen worden in 2 termijnen geïnd samen met de contributie afhankelijk van het soort
  lidmaatschap (basis, standaard of plus) Dit is normaliter in de 1ste week van januari en halverwege het jaar.

Lestijd
- In een lesuur is inbegrepen een warming up/cooling down van 10 minuten naast het tennis 
  technisch lesgedeelte van 50 minuten.
- De lessen zullen zoveel mogelijk ingevuld worden naar de wensen van de cursist(en).
- Afhankelijk van niveau en samenstelling van de groep zal naast techniek ook aandacht
  besteedt worden aan tactiek, conditie, mentaliteit en het spelen van wedstrijden en vormen hiervan.

Afmelden/uitval van lessen
- Als deelnemer aan een lessencyclus heeft men een verantwoordelijkheid naar de collega cursisten,
  de trainer en club. Daarom vragen we de cursisten om zich tijdig af te melden bij de betreffende
  trainer in geval van plotselinge verhindering. Meestal is het prettig voor de trainer als men zelf een
  invaller regelt, bij voorkeur van gelijk niveau zodat er toch met hetzelfde aantal mensen verder
  gelest kan worden.
- Zelf verzuimde lessen door feest, ziekte e.d. worden niet ingehaald.
- In geval van blessure of andere omstandigheden waardoor de lessen niet gevolgd kunnen worden,
  kan géén restitutie van het lesgeld gegeven worden.

- Indien lessen wegens weersomstandigheden uitvallen dan geldt:
  Voor de WINTERPERIODE
- bij uitval 1 of 2 lessen → altijd inhaal
- bij uitval 3 of meer lessen → max. 3 inhaal

  Voor de ZOMERPERIODE (in de zomer vallen normaliter weinig geplande lessen uit)
- bij uitval 1 of 2 lessen → altijd inhaal
- bij uitval meer lessen → max. 2 inhaal

Dit gebeurt op een nader te bepalen dag en tijd en altijd in overleg met trainers en als nodig de
Technische Commissie.
Het is ook mogelijk middels theorielessen de les in het clubhuis te laten plaatsvinden.

Telefoonnummers trainers: (zie de clubapp voor meest actuele nummers)
Thijs Gielis:       06-51371642
Evy Vos:            06-52124799
Koen Jennen:    06-20420027

- De eerste of tweede les zal door de trainer een Whatsapp-groep of belschema worden opgesteld
  waardoor snelle communicatie mogelijk is in het geval van ziekte van een van de trainers of
  wanneer de banen onbespeelbaar geacht worden.

Aansprakelijkheid:
In het kader van de aansprakelijkheid van verenigingen en lesgevende is het van belang kennis te
nemen van het volgende:
Iedere cursist accepteert met het invullen van het inschrijfformulier, met het ontvangen van dit reglement en starten
van de lessen, de eigen en dus persoonlijke verantwoordelijkheid voor deelname
en consequenties ervan, fysiek en materieel. Dit betekent, dat men zelf verantwoordelijk is voor de
aangegeven “veiligheidsroute” door de trainers m.b.t. warmingup/cooling down, oefenen met de juiste
grepen etc. Noch vereniging, noch trainer kan derhalve verantwoordelijk gesteld worden voor fysieke
en materiële gevolgen mogelijk ontstaan door tennislessen.
Voor verdere vragen over trainingen kan men zich wenden tot de

Technische Commissie van DTV De Donkelaar via    [email protected]