Restitutieregeling

Restitutieregeling bij tussentijds opzeggen en blessures

De algemene regel is, dat men uitsluitend voor restitutie van een gedeelte van de contributie
in aanmerking kan komen in geval van langdurige blessures of zware lichamelijke problemen.

De regeling in dergelijke gevallen is als volgt:
• Een lid dat langer dan 3 maanden geblesseerd is of denkt te zullen zijn kan een beroep doen
   op deze regeling. Dit kan enkel schriftelijk, via een mail aan [email protected]
• Over de eerste 3 maanden die men niet heeft kunnen spelen vindt géén restitutie plaats.
   Dit is de wachttijd ingesteld door het bestuur.
• Als de blessure aanhoudt na deze 3 maanden, pas dan telt de tijd voor eventuele restitutie.
• Geteld wordt vanaf 3 maanden na melding van de blessure tot aan de melding van het
   einde van de blessure. Met andere woorden:
   Bepalend voor het ingaan van de wachttijd van 3 maanden is het moment van melding
   en niet het moment van ontstaan van de blessure. Het initiatief en de verantwoordelijkheid
   voor het (tijdig) melden ligt dan ook volledig bij het betreffende lid.
• Gerekend wordt hierbij in gehele maanden; er wordt niet in dagen gerekend.
• Aan het einde van de blessure dient het betreffende lid dit wederom kenbaar te maken
   aan het bestuur via [email protected] Dan pas kan bepaald worden over welke
   maanden restitutie gegeven kan worden.
• Als restitutie wordt toegekend, wordt dit in januari van het volgend verenigingsjaar
   terugbetaald en niet op voorhand verrekend met de contributie.
   De contributie over het betreffende verenigingsjaar zal daarom in eerste instantie
   te allen tijde volledig moeten worden voldaan.
• Onder contributie wordt verstaan het betaalde lidmaatschapsbedrag bij aanvang van het
   verenigingsjaar, minus € 18,- (kosten lidmaatschap aan de KNLTB).
   Barborg wordt niet gerestitueerd.

Ongecompliceerde zwangerschappen zijn geen belemmering om te spelen en vallen derhalve
niet onder blessures. Het dagelijks bestuur beslist over elk individueel verzoek.

emailadres bestuur:  [email protected]  

Regeling-restitutie-contributie-2018.pdf